Изготвяне на документи


- Изготвяне на договори, спогодби и пълномощни от квалифицирани юристи;

- Изготвяне на молби, жалби, заявления и всякакви други документи и книжа, гарантиращо защита на интересите на клиента както в търговския оборот така и при възникване на бъдещ съдебен спор.

- Изготвяне на търговски споразумения, съдържащи арбитражна клауза.*

* В най-общ смисъл арбитражът е разглеждане и решаване на спор със сила на пресъдено нещо от трето лице (лица), определени по волята на страните по спора. Арбитражът е проява на недържавно, доброволно, договорно, частно правораздаване, а арбитражното производство е несъдебен исков процес, основан на договор за арбитраж и/или арбитражна клауза.

Правните последици на арбитража обаче са процесуални и са приравнени с тези на съдебното решение. Арбитражът е най-ярката проява на доброволното начало в гражданския процес. Не на последно място, производството по арбитраж спестява време и разходи на клиента.