Събиране на вземания


Извънсъдебно събиране на вземанията, включващо:

- Проучване и анализ на финансовото състояние на длъжниците;

- Осъществяване на директни контакти и преговори с длъжници на клиента /по телефон и на място/;

- Подоготовка и оформяне на споразумения и/или спогодби с длъжници;
  
- Контрол на изпълнението на постигнатите договорености с длъжници;

Съдебно събиране на вземанията, изразяващо се в:

- Събиране на задължения по съдебен ред от длъжници на клиента, чрез осъществяване на процесуално представителство пред съответния съд - чрез упълномощени по надлежния ред от клиента процесуални представители посочени от FSG;

- Осъществяване на текущ и последващ контрол върху дейността на съдебните изпълнители и процесите по принудително изпълнение, въз основа на образувано от FSG в полза на клиента по изпълнително дело;

- Иновативен и динамичен подход, в случай че длъжникът не притежава имущество.

- Мониторинг и следене на плащанията от длъжниците на клиента – ВЪЗЛОЖИТЕЛ;

- Защита на интересите на клиента, чрез осъществяване на процесуално представителство пред съответния съд - чрез упълномощени по надлежния ред от клиента процесуални представители посочени от FSG;

* При специфични и сложни казуси, както и за процесуално представителство на свои клиенти FSG  използва услугите адвокатите работещи за АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ВЪЛКОВ, УРДЕВ И ПАТНЬОРИ“. Съдружниците в Адвокатското дружество са сред учредителите на БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВКСИ АРБИТРАЖЕН СЪД и на FSG Consulting.

Изкупуване на вземания:

- FSG Consulting предлага да изкупи Вашето вземане, което би Ви осигурило свеж финансов поток;

- Прехвърлянето на вземания се осъществява посредством сключването на договор за цесия по смисъла на чл. 99 и следващите от Закона за задълженията и договорите.