Полезна информация

Кредитна задлъжнялост

Имате ли или имали ли сте необслужван кредит?

Банката отказа ли Ви заем? Често ли забавяте вноските си по кредита, ...? Ако отговорите на тези въпроси са "ДА", сега е моментът да научите повече за кредитната задлъжнялост. Тя, както и многото други неща в страната подлежи на регистрация. Как е организиран този процес и какво представлява специализирания регистър ще научите по-долу.

Всички банкови кредити се регистрират в единна система. Това е Централен кредитен регистър (ЦКР). Чрез системата се предоставя актуална он-лайн информация за задлъжнялостта на кредитополучателите. Тя показва начинът, по който се обслужват текущите задължения към банковите институции. 

Под "начин на обслужване" на задължението тук трябва да се разбира дали то се обслужва своевременно (т. нар. "редовен или коректен платец") или се допускат просрочия (некоректен платец) в обслужването на предоставения заем.. Този статут всъщност може да се окаже решаващ за отпускане на заем при повторно кандидатстване в друга банкова институция. 

Не навреме погасяваните кредити попадат в различни групи

  • Редовни кредити (експозиции)

Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат текущо, според условията по договора за кредит. Допуска се забава на плащането до 30 дни, но само, когато забавата е оправдана и е допусната случайно.

  • Кредити (експозиции) под наблюдение

Това са кредитите, при които са натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите, като просрочието е в рамките на 31-60 дни. За да бъде класифициран един заем под наблюдение нарушенията по договора за заем трябва да са несъществени.

  • Нередовни кредити (експозиции)

За такива се считат кредитите с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите 61-90 дни. Тук са налице значими нарушения в обслужването и се предполага, че длъжникът е с нестабилно финансово състояние, което може да застраши погасяването на задължението.

  • Необслужвани кредити (експозиции)

Това са онези кредити, които се приемат за несъбираеми с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите със забава над 90 дни. Заемите с този статут са т.нар. "съдебни вземания", които са в предмет на съдебно производство.

Много често се случва след усвояването на отпуснатите средства, кредитополучателят да се окаже в невъзможност да погасява задълженията си. Разбира се, тази невъзможност води до забава в плащанията, респ. това се отразява в ЦКР. Впоследствие именно чрез системата на ЦКР се възпрепятства повторното кандидатстване на некоректния платец. 


Това означава, че той няма да получи желаното финансиране или рефинансиране. Положителното е, че информацията в системата за кредитната задлъжнялост се актуализира периодично. Според Наредба № 22 на БНБ за ЦКР банките са длъжни да предоставят информация за всички кредити на клиентите си и за настъпилите изменения по тях в срок не по-дълъг от 5 работни дни.


Същевременно ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния, банката подава информация за размера на дълга по вече отпуснат кредит до окончателното изплащане на кредита.

Продължителността на този срок се определя в зависимост от правния статут на лицето. 


За юридически лица необходимият срок за промяна на статута от нередовен на редовен платец е най-малко от 6 месеца до 1 година. 


Срокът се определя в зависимост от начинът на погасяване на дължимите суми (месечно или на по-големи интервали от време). 


За физически лица този срок е по-малък и се състои от един месец, след като погасяването е било извършено в срок.

Ако кредитополучател желае да получи справка от регистъра за размера на оставащото задължение, той трябва да подаде искане за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост. Справката може да бъде издадена от всяка банкова институция, включително и от БНБ, срещу заплащане на определена такса. 

 

Ако в нея се съдържа невярна информация единствено банковата институция, подала данните към системата има правото да извършва необходимите корекции. Това става с подаване на искане до съответната банка, която е длъжна в седем дневен срок да се произнесе по искането и ако е необходимо да осъществи необходимите корекции.

Свързани лица са всички онези, които имат пряко отношение към отпуснатият заем. Такива са например съпрузите, роднините, работодател и работник, съдружниците и всички онези лица, които са финансово обвързани по някакъв начин. 

 

При тези лица съществува вероятност при възникване на финансови проблеми на едно лице, всички останали да изпаднат в невъзможност да изплащат задълженията си. Неслучайно кандидатствайки за отпускане на заем, банковият служител изисква попълване на декларация за свързаност. Тя може да се окаже решаваща за отпускането на заем.


Като заключение бихме посъветвали бъдещите кредитоискатели, кандидатствайки за отпускане на заем да не се прикрива информация за текущите задължения, както и за свързаните с тях лица. Невярно декларираните данни са достатъчен мотив за отказ от страна на банката – кредитор.

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.