Полезна информация

Факти и цифри

"Събиране на вземания"

Принцип на работа на компанията е, че услугите свързани със събиране на вземания се заплащат от клиента на база реално получени от тях суми, което гарантира в максимална степен техния интерес.

Директния контакт както с клиента, така и с неговия длъжник е от изключително значение за постигане на максимално добър и ефикасен резултат.

Почти 40 % от случаите биват разрешени, чрез постигане на споразумение между клиента ни и неговия длъжник, въз основа на създадените, чрез нашата намеса и създаването на подходящи условия за това. Умението да водим преговори е много по силно и ефективно и от най-доброто съдебно решение в полза на нашия клиент.

Винаги се стараем да запазим както доброто име на клиента ни, така и неговите потенциални бизнес отношения с длъжника. При останалите 60 % от случаите можем образно да разделим така: в 30 % от тях длъжниците са изпаднали в трайно неблагоприятно финансово състояние и единственият начин за удовлетворяване на нашия клиент остава принудителното осребряване на имущество и средства на длъжника.

В останалите 30 %, отново се постига споразумение, вече в хода на едно висящо съдебно производство, при което посредством извънсъдебни или съдебни спогодби, отново успяваме да разрешим случаите в полза на нашите клиенти.

Целта, която си поставяме в бъдеще е тези 30 % на осъдени длъжници и принудително осребрени вземания да бъде намален, с оглед създаване на по добри и бързо ликвидни търговски отношения, както и на по благоприятен бизнес климат.

Естествено все още има необходимост от прецизиране на законодателството и по конкретно в процедурите във връзка със подобряване на резултатността при събиране на вземания в национален план и реализиране на мерки по ограничаване на т.нар междуфирмена задлъжнялост, която оказва изключително неблагоприятен ефект върху икономиката на България.

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.