Полезна информация

Способи за събиране

Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания

 • Заповедното производство е бързо, ефективно и не крие рискове;
 • Чрез заповед за изпълнение биха могли да се събират лесно всякакви парични вземания. Разноските по заповедното производство са в зависимост от цената на вземането;
 • Заповедното производство е добър вариант при всякакъв вид длъжници: физически лица, търговци или други правни образувани;
 • Заповедното производство е факултативна възможност на кредитора да защити своите интереси. От него могат да се възползват гражданите и фирмите, които имат дължими вземания (в пари или стока) до 25 хил. л;
 • Целта на заповедното производство е да се избегнат делата за вземанията, и събирането на доказателствата за съществуването и размера, на вземането, за което страните спорят.
 • Принудителното изпълнение на дължими и изискуеми вземания става чрез съдия-изпълнител. Съдията изпълнител може да бъде частен, т.е. ангажиран от кредитора - взискател.
 • Производството е бързо, ефективно и може да доведе до: налагане на запор на банковите сметки на длъжника, респективно запор на част от трудовото му възнаграждение; налагане на запор върху движими вещи на длъжника, чрез описването им; вписване на възбрана върху недвижим имот на длъжника и публичната му продан;
 • Принудителното изпълнение е последна фаза на съдебните дела, но не е търсен ефект, тъй като това означава, че длъжникът не е изпълнил доброволно своето задължение...
 • Запорът върху банковата сметка на длъжника представлява обезпечителна мярка по новия ГПК. Този способ е изключително популярен в отношенията между търговци поради факта, че запорът върху сметката на търговеца в почти 100% от случаите изключително затруднява дейността му.
 • Дори да е празна въпросната банкова сметка, много често се оказва, че търговецът очаква периодични постъпления по същата /наеми, търговски сделки с периодично изпълнение и пр./ и за да неутрализира възможността средствата му да бъдат стопирани, той следва да се свърже с търговските си партньори и да им обясни, че следва да извършват преводите си по друга сметка, което не винаги е възможно поради автоматизацията на търговския оборот. Освен това, една такава новина несъмнено ще окаже лошо въздействие върху имиджа на търговеца в очите на неговите партньори.
 • Когато запорът е върху сметка, в запорното съобщение до банката се забранява на същата да предава дължимите от длъжника суми. банката се превръща в пазач на парите, докато трае съдебния процес.
 • Запор може да бъде наложен не само върху банкова сметка, но и върху движими вещи, автомобили на длъжника или върху трудовото му възнаграждение. Работодател, който заплати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице.
 • Налагането на запор се извършва незабавно от съдебния изпълнител по искане на молителя въз основа на обезпечителната заповед на съда.
 • При запор върху движима вещ съдебният изпълнител извършва опис, оценка и предаване на вещта за пазене. Запор върху движима вещ се налага с описване на вещта от съдебния изпълнител. Запор върху движима вещ или вземане на длъжника може да бъде наложен и с получаване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението.
 • От момента на налагане на запора длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта.
 • Извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ или вземане след запора са недействителни спрямо взискателя и присъединилите се кредитори
 • Запорът върху дружествен дял е мярка, която действа при търговци /ООД, ЕООД/. След вписването на запора, въпросният съдружник - длъжник не може да се разпорежда с дела си в дружеството: да го продава, заменя или по какъвто и да е друг начин да процедира с него.
 • Запорът бива отразен по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и по този начин става публично достояние. Т.е. при евентуално проучване на фирмата от нейни контрагенти или такива, с които същата е в процес на преговори, запорът върху въпросния дял ще бъде открит моментално.
 • Запорът е неблагоприятен факт не само за търговеца-длъжник, но и за неговите съдружници.
 • Възбраната на недвижим имот е изключително ефективен способ за обезпечение на вземане, когато длъжникът притежава недвижими имоти в оборот. Когато длъжникът е физическо лице, възбраната възпрепятства длъжника да се отърве от активите си или както се казва "да няма нищо на свое име".
 • Световната финансова криза нанесе сериозен удар върху строителните предприемачи, което доведе до множество фалити. Популяризацията на този способ се налага поради факта, че фалиралият предприемач няма достатъчно активи, с които да удовлетвори кредиторите си. В повечето случаи тези кредитори се явяват като обикновени купувачи, които не притежават нищо друго освен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот или право на строеж. Тъй като в повечето хипотези се стига до съд /което е изцяло в интерес на купувача/, евентуалната прогноза за всеки един случай може да се изчерпи с есенцията "Кой превари - той завари".
 • Принципът е възприет буквално. Вписването на възбраната в Службата по вписвания става под номер. И този, който е вписал възбраната си с по-малък номер, той е и този, който пръв ще удовлетвори претенцията за вземането си с обезпечения имот. Последващите кредитори ще се удовлетворяват с останалото. Без значение са каквито и да е други дати, включително и датата на предварителните договори. В случай, че строителят е "продал" имота на няколко купувача с няколко предварителни договора, приоритет ще има този, който пръв впише възбрана и искова молба в Имотния регистър към Агенция по вписвания. От тази гледна точка, действията, касаещи строителите е добре да бъдат предприети незабавно и още преди завеждане на иска. Моторно известно е, че този вид предприемачи не връщат пари и са възприели изцяло мотото "Парите днес струват повече от парите утре". В случай, че сградата не е изградена или строителят е в забава, единственият начин за ефективно удовлетворяване на претенцията е възбраната на имота.
 • Какъв е ефекта на възбраната? Възбраната на практика не позволява на строителя да прехвърли определена недвижима собственост, тъй като никой не би закупил имот с възбрана. Продавачът има интерес да заличи възбраната веднага щом намери купувач, тъй като купувачите изискват чисто удостоверение за тежести при покупката на имота. В противен случай, те рискуват да бъдат отстранени от имота след като са заплатили цената му.
 • Извънсъдебното споразумение е уникален инструмент, с който се установява падежа на вземането;
 • Друг ефект на споразумението е това, че същото представлява изключително лесен начин да се облекчи последващото съдебно производство;
 • Много често продължителността на едно съдебно дело зависи от доказателствата, с които страните разполагат. Извънсъдебното споразумение, когато е изготвено рационално и съдържа необходимите реквизити е нещо, което би могло да спести месеци и години, през които страните иначе биха били принудени да посещават съдебни заседания;
 • Изготвянето на едно извънсъдебно споразумение, /когато страните имат воля за това/ е юридически въпрос, който има определена степен на сложност. Споразумението не може да бъде бланка, а съдържанието му се влияе единствено от конкретиката на въпросното правоотношение;
 • Споразумението следва да има определени реквизити. Липсата на който и да било от тези реквизити може да доведе до не уважаването му от страна на съда.
 • Когато Споразумението бъде изготвено от компетентен юрист и подписано от страните пред нотариус, то се превръща в достатъчно годен инструмент при евентуален съдебен спор, а също така и в случай на предприети действия от страна на взискателя, чрез съдебен изпълнител, ако длъжника възрази, то изпълнителните действия не се спират, за разлика от възражението при записа на заповед например.
 • Записът на заповед е добър вариант за писмено и доброволно уреждане на възникнал дълг.
 • Записът на заповед е ценна книга, която подобно на извънсъдебното споразумение улеснява взаимоотношенията в бизнеса и скъсява съдебните дела и разноски;
 • Записът на заповед е писмено обещание, дадено от длъжника, че ще плати определена парична сума, което обещание обаче, се ползва с изключително предимство в съда. Срещу запис на заповед трудно се правят каквито и да било възражения. Това е така, тъй като записът на заповед съдържа определен брой реквизити, без които тя не би имала тази сила и без които тя би била просто едно обещание.
 • При записа на заповед, събирането на вземането става по определени в закона процедури, които следва да бъдат изпълнени. Тези процедури са различни в зависимост от записа на заповед, тъй като и записите на заповед са различни видове. Понякога се налага предявяване на записа на запове, а понякога трябва да се следи падежа й. В практиката връчването й става с нотариална покана, а отказът се удостоверява с констативен протокол от нотариуса или с двама свидетели.
 • Спазването на процедурите е важно с оглед на последващите съдебни действия по събиране на обещаната сума.
 • Записът на заповед е евтин и удачен начин да се признае като неоспоримо дадено вземане - не е нужна и нотариална заверка на подписа на длъжника, достатъчно е подписът да бъде лично поставен от лицето. Изключително важно е съхранението на записа на заповед.
 • Записът на заповед представлява извънсъдебно изпълнително основание по смисъла на Гражданския процесуален кодекс и лесно би могла да се првърне в изпълнителен лист, а оттам и в принудително изпълнително производство.
 • Записът на заповед се ползва изключително от търговци, но много често се представя и на физически лица, като "хватката" в обикновено е, че търговецът в повечето случаи е наясно със стойността на записа на заповед, а физическите лица - не.

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование:  “ЕФ ЕС ДЖИ КОНСУЛТИНГ” ООД
Седалище и адрес на управление:  гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Три уши“ № 6Б, ет. 2
Адрес за кореспонденция:  гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Три уши“ № 6Б, ет. 2
Телефон:  024269731
E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уебсайт:  https://fsgconsulting.eu/
Регистрация в КЗЛД:  320835

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

Наименование:  Комисия за защита на личните данни 
Седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Адрес за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон:  02 915 3 518
Уебсайт:  www.cpdp.bg

 

“ЕФ ЕС ДЖИ КОНСУЛТИНГ” ООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1 Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://fsgconsulting.eu/ и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2 (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта https://fsgconsulting.eu/ и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • отговаряне на изпратени до нас съобщения, водене на документация, защита на правни искове;
 • изпълнение на договор между вас и Дружеството и/ или предприемане на стъпки по ваше искане за сключване на такъв договор;
 • правилното администриране на нашия уебсайт и бизнес, развитие на бизнеса и маркетинговата ни стратегия, и управлението им;
 • изпълнение на задълженията ни към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Начини на събиране на личните ви данни

Чл. 3 Дружеството събира лични данни по следните начини:

 • Πpeдocтaвeни ни личнo oт Bac (нaпpимep чpeз пoпълвaнe нa фopмyляpи нa нaшия caйт или чpeз изпpaщaнe нa имeйли);
 • Aвтoмaтичнo cъбиpaнe нa oпpeдeлeни дaнни, пoлyчeни oт Bac, ĸoгaтo изпoлзвaтe нaшия yeб caйт.
 • Moжe дa пoлyчaвaмe дaнни oт тpeти cтpaни, ĸaтo: дocтaвчици нa aнaлизи (нaпpимep Gооglе), бaзиpaни извън EC; peĸлaмни мpeжи (нaпpимep Fасеbооk), бaзиpaни извън EC; дocтaвчици нa инфopмaция зa тъpceнe (нaпpимep Gооglе), бaзиpaни извън EC; дocтaвчици нa тexничecĸи, paзплaщaтeлни и дocтaвни ycлyги, инфopмaциoнни бpoĸepи или aгpeгaтopи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 4 Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка или договор с клиент – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на Дружеството по изпълнение на сделката. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо за настоящата операция.

Чл. 5 (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • 1) Данни за клиента (имена, телефон, e-mail, адрес) - Цел, за която се събират данните: изпълнение на задължения на администратора по договор консултантска услуга. Основание за обработка на личните Ви данни: с приемането на общите условия и при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • 2) Данни за регистрация (имена, е-mail) - Цел, за която се събират данните: осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него. Основание за обработка на личните Ви данни: с приемането на общите условия и при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • 3) Данни за задължено лице (имена, адрес, телефон, е-mail) - Цел, за която се събират данните: осъществяване на връзка със задълженото лице в изпълнение интересите на потребителя. Основание за обработка на личните Ви данни: с приемането на общите условия и при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме предоставените от Вас лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (г) GDPR.
 • 4) Данни за получаване на бюлетин (имена, е-mail) - Цел, за която се събират данните: за изпращане на информационен бюлетин. Основание за обработка на личните Ви данни: данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание изрично дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • 5) Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook, Instagram). Цел, за която се събират данните: осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него. Основание за обработка на личните Ви данни: данните Ви се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR

(2) Администраторът не събира и не обработва конфиденциални лични данни, които се отнасят за следното: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни или автоматизирано профилиране.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители. В случай, че вие сте на възраст под 16 години, моля незабавно се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването на вашите лични данни.

(6) В случай, че сте юридическо лице, можем да ви изпращаме електронни писма с маркетингово съдържание и без вашето изрично съгласие. В този случай можете да се откажете от получаването на такива електронни писма по всяко време.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 6 (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, съответстващ на законовите, счетоводни или отчетни изисквания, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за обработване. След заличаване на профила Ви или успешно приключване на сделката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност). В случай на анонимизиране на данните с цел статистика или изследване, същите могат да бъдат използвани неограничено, без необходимост от известяване.

(2) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Чл. 7 Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 8 (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 9 (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, изпратено на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните с цел предотвратяване на нерегламентиран достъп до Вашите лични данни от трети лица и за да гарантира Вашето право на достъп до данните Ви.

(3) Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, събирани от Дружеството във връзка с изпращане на маркетингови съобщения до Вас не се отнася за лични данни, предоставени в резултат на други операции.

Право на достъп


Чл. 10 (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване


Чл. 11 Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)


Чл. 12 (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка с изпращане на искане до Администратора на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(5) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване


Чл. 13 Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост


Чл. 14 (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, като отправите искане на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

 

Чл. 15 Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение


Чл. 16 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни


Чл. 17 (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни


Чл. 18 (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите в пълната им функционалност, и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • изпълнители и обработващи заявените от Вас услуги;
 • счетоводни фирми, осъществяващи счетоводното обслужване на Дружеството за издаване на фактури;
 • адвокати и адвокатски дружества, с оглед защита на вашите интереси, за които се сключва договор с администратора на лични данни;

(2) Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 19 Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 20 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование:  Комисия за защита на личните данни 
Седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Адрес за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон:  02 915 3 518
Уебсайт:  www.cpdp.bg

 

Чл. 21 При възражение или оплакване от Ваша страна, моля свържете се първо с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да потърсим начин за решаване на проблема.

Чл. 22 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез изпращане на имейл до администратора, който съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 23 Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети страни при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.


Cookies (Бисквитки)

„Бисквитката“ е малък отрязък от текст, изпратен до браузъра ви от посетен от вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението ви, като предпочитания от вас език и други настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. „Бисквитките“ играят важна роля. Без тях работата в мрежата би била много по-незадоволителна.

(1) Видове бисквитки използвани в сайта:

 • Задължителни бисквитки (essential cookies) - за поддържане на сигурността на интернет страницата.
 • Сесийни бисквитки - за проследяване на посещаемостта на сайта.
 • Бисквитки на трети страни.

(2) Ние използваме тези бисквитки за поддържане и подобряване работата на интернет сайта и неговите потребители.

(3) Как да изтриете бисквитките: Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html.