Полезна информация

Способи за събиране

Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания

 • Заповедното производство е бързо, ефективно и не крие рискове;
 • Чрез заповед за изпълнение биха могли да се събират лесно всякакви парични вземания. Разноските по заповедното производство са в зависимост от цената на вземането;
 • Заповедното производство е добър вариант при всякакъв вид длъжници: физически лица, търговци или други правни образувани;
 • Заповедното производство е факултативна възможност на кредитора да защити своите интереси. От него могат да се възползват гражданите и фирмите, които имат дължими вземания (в пари или стока) до 25 хил. л;
 • Целта на заповедното производство е да се избегнат делата за вземанията, и събирането на доказателствата за съществуването и размера, на вземането, за което страните спорят.
 • Принудителното изпълнение на дължими и изискуеми вземания става чрез съдия-изпълнител. Съдията изпълнител може да бъде частен, т.е. ангажиран от кредитора - взискател.
 • Производството е бързо, ефективно и може да доведе до: налагане на запор на банковите сметки на длъжника, респективно запор на част от трудовото му възнаграждение; налагане на запор върху движими вещи на длъжника, чрез описването им; вписване на възбрана върху недвижим имот на длъжника и публичната му продан;
 • Принудителното изпълнение е последна фаза на съдебните дела, но не е търсен ефект, тъй като това означава, че длъжникът не е изпълнил доброволно своето задължение...
 • Запорът върху банковата сметка на длъжника представлява обезпечителна мярка по новия ГПК. Този способ е изключително популярен в отношенията между търговци поради факта, че запорът върху сметката на търговеца в почти 100% от случаите изключително затруднява дейността му.
 • Дори да е празна въпросната банкова сметка, много често се оказва, че търговецът очаква периодични постъпления по същата /наеми, търговски сделки с периодично изпълнение и пр./ и за да неутрализира възможността средствата му да бъдат стопирани, той следва да се свърже с търговските си партньори и да им обясни, че следва да извършват преводите си по друга сметка, което не винаги е възможно поради автоматизацията на търговския оборот. Освен това, една такава новина несъмнено ще окаже лошо въздействие върху имиджа на търговеца в очите на неговите партньори.
 • Когато запорът е върху сметка, в запорното съобщение до банката се забранява на същата да предава дължимите от длъжника суми. банката се превръща в пазач на парите, докато трае съдебния процес.
 • Запор може да бъде наложен не само върху банкова сметка, но и върху движими вещи, автомобили на длъжника или върху трудовото му възнаграждение. Работодател, който заплати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице.
 • Налагането на запор се извършва незабавно от съдебния изпълнител по искане на молителя въз основа на обезпечителната заповед на съда.
 • При запор върху движима вещ съдебният изпълнител извършва опис, оценка и предаване на вещта за пазене. Запор върху движима вещ се налага с описване на вещта от съдебния изпълнител. Запор върху движима вещ или вземане на длъжника може да бъде наложен и с получаване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението.
 • От момента на налагане на запора длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вземането или с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта.
 • Извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ или вземане след запора са недействителни спрямо взискателя и присъединилите се кредитори
 • Запорът върху дружествен дял е мярка, която действа при търговци /ООД, ЕООД/. След вписването на запора, въпросният съдружник - длъжник не може да се разпорежда с дела си в дружеството: да го продава, заменя или по какъвто и да е друг начин да процедира с него.
 • Запорът бива отразен по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и по този начин става публично достояние. Т.е. при евентуално проучване на фирмата от нейни контрагенти или такива, с които същата е в процес на преговори, запорът върху въпросния дял ще бъде открит моментално.
 • Запорът е неблагоприятен факт не само за търговеца-длъжник, но и за неговите съдружници.
 • Възбраната на недвижим имот е изключително ефективен способ за обезпечение на вземане, когато длъжникът притежава недвижими имоти в оборот. Когато длъжникът е физическо лице, възбраната възпрепятства длъжника да се отърве от активите си или както се казва "да няма нищо на свое име".
 • Световната финансова криза нанесе сериозен удар върху строителните предприемачи, което доведе до множество фалити. Популяризацията на този способ се налага поради факта, че фалиралият предприемач няма достатъчно активи, с които да удовлетвори кредиторите си. В повечето случаи тези кредитори се явяват като обикновени купувачи, които не притежават нищо друго освен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот или право на строеж. Тъй като в повечето хипотези се стига до съд /което е изцяло в интерес на купувача/, евентуалната прогноза за всеки един случай може да се изчерпи с есенцията "Кой превари - той завари".
 • Принципът е възприет буквално. Вписването на възбраната в Службата по вписвания става под номер. И този, който е вписал възбраната си с по-малък номер, той е и този, който пръв ще удовлетвори претенцията за вземането си с обезпечения имот. Последващите кредитори ще се удовлетворяват с останалото. Без значение са каквито и да е други дати, включително и датата на предварителните договори. В случай, че строителят е "продал" имота на няколко купувача с няколко предварителни договора, приоритет ще има този, който пръв впише възбрана и искова молба в Имотния регистър към Агенция по вписвания. От тази гледна точка, действията, касаещи строителите е добре да бъдат предприети незабавно и още преди завеждане на иска. Моторно известно е, че този вид предприемачи не връщат пари и са възприели изцяло мотото "Парите днес струват повече от парите утре". В случай, че сградата не е изградена или строителят е в забава, единственият начин за ефективно удовлетворяване на претенцията е възбраната на имота.
 • Какъв е ефекта на възбраната? Възбраната на практика не позволява на строителя да прехвърли определена недвижима собственост, тъй като никой не би закупил имот с възбрана. Продавачът има интерес да заличи възбраната веднага щом намери купувач, тъй като купувачите изискват чисто удостоверение за тежести при покупката на имота. В противен случай, те рискуват да бъдат отстранени от имота след като са заплатили цената му.
 • Извънсъдебното споразумение е уникален инструмент, с който се установява падежа на вземането;
 • Друг ефект на споразумението е това, че същото представлява изключително лесен начин да се облекчи последващото съдебно производство;
 • Много често продължителността на едно съдебно дело зависи от доказателствата, с които страните разполагат. Извънсъдебното споразумение, когато е изготвено рационално и съдържа необходимите реквизити е нещо, което би могло да спести месеци и години, през които страните иначе биха били принудени да посещават съдебни заседания;
 • Изготвянето на едно извънсъдебно споразумение, /когато страните имат воля за това/ е юридически въпрос, който има определена степен на сложност. Споразумението не може да бъде бланка, а съдържанието му се влияе единствено от конкретиката на въпросното правоотношение;
 • Споразумението следва да има определени реквизити. Липсата на който и да било от тези реквизити може да доведе до не уважаването му от страна на съда.
 • Когато Споразумението бъде изготвено от компетентен юрист и подписано от страните пред нотариус, то се превръща в достатъчно годен инструмент при евентуален съдебен спор, а също така и в случай на предприети действия от страна на взискателя, чрез съдебен изпълнител, ако длъжника възрази, то изпълнителните действия не се спират, за разлика от възражението при записа на заповед например.
 • Записът на заповед е добър вариант за писмено и доброволно уреждане на възникнал дълг.
 • Записът на заповед е ценна книга, която подобно на извънсъдебното споразумение улеснява взаимоотношенията в бизнеса и скъсява съдебните дела и разноски;
 • Записът на заповед е писмено обещание, дадено от длъжника, че ще плати определена парична сума, което обещание обаче, се ползва с изключително предимство в съда. Срещу запис на заповед трудно се правят каквито и да било възражения. Това е така, тъй като записът на заповед съдържа определен брой реквизити, без които тя не би имала тази сила и без които тя би била просто едно обещание.
 • При записа на заповед, събирането на вземането става по определени в закона процедури, които следва да бъдат изпълнени. Тези процедури са различни в зависимост от записа на заповед, тъй като и записите на заповед са различни видове. Понякога се налага предявяване на записа на запове, а понякога трябва да се следи падежа й. В практиката връчването й става с нотариална покана, а отказът се удостоверява с констативен протокол от нотариуса или с двама свидетели.
 • Спазването на процедурите е важно с оглед на последващите съдебни действия по събиране на обещаната сума.
 • Записът на заповед е евтин и удачен начин да се признае като неоспоримо дадено вземане - не е нужна и нотариална заверка на подписа на длъжника, достатъчно е подписът да бъде лично поставен от лицето. Изключително важно е съхранението на записа на заповед.
 • Записът на заповед представлява извънсъдебно изпълнително основание по смисъла на Гражданския процесуален кодекс и лесно би могла да се првърне в изпълнителен лист, а оттам и в принудително изпълнително производство.
 • Записът на заповед се ползва изключително от търговци, но много често се представя и на физически лица, като "хватката" в обикновено е, че търговецът в повечето случаи е наясно със стойността на записа на заповед, а физическите лица - не.

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.