Услуги

Анализ на риска

Проверка на длъжници

Проверка на длъжници (за юридически лица) по следните параметри:

- Проверка в търговски регистър (седмична, месечна);

- Подробна проверка за актуални адреси и телефони на фирмата и управляващите;

- Проверка в ИКАР за промяна в имотно състояние (седмична, месечна)

- Проверка за (МПС и техника, механизация);

- Проверка в регистър по обществени поръчки;

- Проверка за образувани дела в съда;

- Проверка за образувани изпълнителни дела при съдебни изпълнители;

- Проверка на физически лица, управляващи дружеството длъжник или съдружници;

- Проверка в браншови и професионални организации (Камара на строителите – за строителните фирми и т.н.)

- Проверка от други източници на информация

Проверка на длъжници (за физически лица) по следните параметри:

- Проверка в търговски регистър (седмична, месечна);

- Проверка в ИКАР за промяна в имотно състояние (седмична, месечна)

- Проверка за (МПС);

- Проверка за образувани дела в съда, граждански, наказателни, както и за образувани предварителни производства;

- Проверка за образувани изпълнителни дела при съдебни изпълнители;

- Проверка за членство в неправителствени организации и професионални организации.

- Проверка от други източници на информация

Цялостно консултантско обслужване на юридически и физически лица.